Kwaliteit

Werken aan kwaliteit

Spelenderwijs Utrecht levert kwaliteit. Dat vinden niet alleen onze ouders en wij zelf, maar dat wordt ook door anderen erkend.

Gemeente Utrecht

In een brief delen burgemeester en wethouders aan de commissie Mens & Samenleving mee:
"Het partnerschap met Spelenderwijs verloopt naar alle tevredenheid. Er is de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd en met resultaat: 95% van peuters wordt bereikt, er is een uitstekende spreiding in de stad, het aanbod is gemengd (kinderen groeien samen op), het aanbod is betaalbaar, de medewerkers hebben de juiste (hogere) opleiding en er wordt gezorgd voor tijdige bijscholing. ... "
Lees de brief »

Universiteit Utrecht

Op 12 mei 2016 zijn de resultaten van het "Actieonderzoek kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Utrecht 2012-2015" van de Universiteit Utrecht gepresenteerd. Uit de resultaten blijkt dat de inzet van Spelenderwijs op voorschoolse educatie leidt tot groei in de ontwikkeling van de peuters. Uit nationaal en internationaal onderzoek is bekend dat VVE effectief is wanneer de educatieve proceskwaliteit hoog is, maar dat het op weinig groepen lukt dit niveau te halen. Spelenderwijs Utrecht, zo werd geconcludeerd in het recente onderzoek van de Universiteit Utrecht, haalt deze benodigde hoge educatieve proceskwaliteit wèl.
Lees het onderzoek »

Inspectie Onderwijs

In het rapport "De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Utrecht in schooljaar 2015-2016" noemt de inspectie de VVE-locaties van Spelenderwijs bij verschillende indicatoren een voorbeeld voor anderen. Aan de basis van deze kwaliteit van het Utrechtse VVE-beleid ligt volgens de Inspectie de nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek en het gegeven dat in Utrecht de organisatie en aansturing van de voorschoolse educatie sinds 2013 plaatsvindt vanuit één aanbieder: Spelenderwijs.
Lees het rapport »

GGD

Er is voor elke locatie van Spelenderwijs een inspectierapport. Er is voldaan aan de criteria en de afspraken werken naar behoren. Er wordt gekeken naar het pedagogisch klimaat, de ruimte, het personeel en de groepen. U vindt het inspectierapport bij het betreffende peutercentrum via de locatieinformatie.

Spelenderwijs Utrecht vindt dat u en uw kind recht hebben op de beste kwaliteit. Wij besteden veel aandacht aan verbetering van de kwaliteit.

Hoe doen wij dat? 

 • Wij vinden het belangrijk u goed te informeren.
  Zo weet u wat de afspraken zijn en is duidelijk wat u van ons kunt verwachten. 
 •  Wij vinden het belangrijk om naar u te luisteren.  
  Samenwerken met ouders is voor ons uitgangspunt. Wij horen graag uw mening en zijn benieuwd naar uw bijdrage. 
 • Wij investeren in medewerkers.  
  Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers. Alle medewerkers hebben een HBO- of MBO opleiding gevolgd. De pedagogisch medewerkers zijn deskundig in het werken met het jonge kind en worden jaarlijks geschoold. De medewerkers op de groep ontvangen coaching en intervisie. 
 • Wij formuleren beleid
  In ons kwaliteitsbeleid leggen wij procedures en afspraken vast. Hierdoor hanteert elk peutercentrum dezelfde afspraken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat er ook de nodige ruimte is om aan te sluiten bij het karakter van het peutercentrum en de wensen van de ouders. 
 • Wij voldoen aan alle wettelijke kaders en de Utrechtse gemeentelijke verordening.
  Alle peutercentra van Spelenderwijs Utrecht houden zich aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. 
  • We voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en het besluit en de de regeling kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen.
   Elke locatie wordt jaarlijks geïnspecteerd. De Inspectie Kinderopvang beoordeelt of het peutercentrum voldoet aan de eisen. Voor elke locatie wordt een rapport opgesteld. U vindt een link naar het rapport van de inspectie over uw peutercentrum via onze website.
  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters met een risico op (taal)achterstand. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van VVE op peuterspeelzalen en bekijkt of er in de gemeente afspraken zijn gemaakt over VVE.
   De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) is in 2010 van kracht geworden. Tegelijkertijd is de Inspectie van het Onderwijs gestart met het maken van een bestandsopname van de kwaliteit van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (met gesubsidieerde voorschoolse educatie). Spelenderwijs Utrecht benut de monitor van de onderwijsinspectie om verbeteringen aan te brengen in het aanbod van de kinderen.

Meer informatie

Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht