Spelend leren

  • Spelend leren

Experts in de educatie van het jonge kind

Peutercentra: peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

Spelend leren

Bij de peutercentra van Spelenderwijs Utrecht komt uw kind een aantal dagdelen in de week spelend leren. 

Spelend leren wil zeggen dat wij uw kind al spelend stimuleren in zijn ontwikkeling. Op deze manier bereiden wij uw kind voor op het basisonderwijs. De verschillende ontwikkelingsgebieden krijgen gedurende het dagdeel de aandacht. Wat dat betekent voor de werkwijze van de de pedagogisch medewerker vindt u in het Utrechts Kwaliteitskader.


Ontwikkelingsgebieden

De pedagogisch medewerker werkt samen met uw kind aan:

Spraak- en taal ontwikkeling

Spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor een goede start in het basisonderwijs. De pedagogisch medewerker besteedt hier tijdens het spel veel aandacht aan. Uw kind leert spelenderwijs woordjes, maar leert ook zelf eenvoudige zinnen maken.

Cognitieve ontwikkeling 

Uw zoon of dochter leert zijn wereld kennen en verbanden leggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij voorlezen, maar ook doordat uw kind gedrag van u en anderen na gaat doen, bijvoorbeeld in de huishoek of de bouwhoek. De pedagogisch medewerkster stimuleert de cognitieve ontwikkeling door uitnodigende vragen: "Wat is dit?", "Wat gebeurt er?", "Waarom doet Beer dat?"

Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid

Uw kind wordt zelfstandiger. Hij leert bijvoorbeeld zelf zijn jas aan te doen en speelgoed op te ruimen. Uw kind leert samen met andere kinderen te spelen. Maar ook dat er regels en afspraken zijn, zoals handen was na de wc. Wachten op je beurt, willen spelen met hetzelfde speelgoed als een ander ... Dat is niet leuk. Uw kind leert omgaan met deze kleine teleurstellingen en problemen. De pedagogisch medewerker benoemt dit en bedenkt met uw kind wat een goede oplossing is. De pedagogisch medewerker stimuleert hiermee de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid

Ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid

  • Wij bereiden uw kind voor op het leesonderwijs in het basisonderwijs. Uw kind luistert als het voorgelezen wordt en leert wat boeken zijn. Uw kind ziet dagelijks in het lokaal beeld en woord, onder andere op de thematafel. Zo leert uw kind dat geschreven taal iets betekent. Uw kind leert zijn eigen naam herkennen bijvoorbeeld op zijn fruittrommeltje. De pedagogisch medewerkster biedt dit alles op speelse wijze aan, bijvoorbeeld door een aantrekkelijk en steeds wisselend aanbod van boeken. Wij werken daarom nauw met de bibliotheek samen. Uw kind ontwikkelt hiermee beginnende geletterdheid.
  • Wat is groter en wat is kleiner? Wat is meer en wat is minder? Wil je een groot stuk appel of twee kleine? Met dit soort vragen bereiden wij uw kind voor op het rekenonderwijs in groep 1 van de basisschool. Door het dagprogramma te bespreken en bij elk programmaonderdeel te benoemen wat er gaat gebeuren, krijgt uw kind het eerste idee van tijdsbesef en volgorde. Zo werkt Spelenderwijs aan de beginnende gecijferdheid van uw kind.

Teken- en spelontwikkeling

Spelend leren is voor Spelenderwijs Utrecht een belangrijk uitgangspunt. We besteden daarom veel aandacht aan verschillende vormen van spel. Uw kind speelt alleen of samen met anderen, binnen of buiten. Natuurlijk speelt uw peuter met bekend speelgoed als blokken, puzzels of een fietsje. Maar uw zoon of dochter speelt ook met materiaal dat uitnodigt om de zintuigen te gebruiken, te voelen en te ruiken. Uw kind speelt met materiaal dat uitnodigt tot fantasie, tot bouwen en experimenteren. Wij activeren uw kind om te tekenen: met potloden, in zand of met ander materiaal.
De pedagogisch medewerker begeleidt uw kind in de stadia van tekenontwikkeling en spelontwikkeling.

Motorische ontwikkeling 

  • Rennen, springen, fietsen op de driewieler, klimmen, een bal wegschoppen: dat hoort bij de grote of grove motoriek. 
    We spelen veel buiten of in een grote speelzaal. Uw kind krijg door de buitenruimte en het spannende speelmateriaal alle kans zijn grove motoriek te ontwikkelen. Uw kind groeit hierdoor in zekerheid en zelfstandigheid.
  • Een potlood vasthouden, een kraaltje pakken, blokjes op elkaar stapelen, een puzzelstukje in een vakje leggen: dat is de kleine of fijne motoriek. Uw peuter maakt kennis met veel en heel divers materiaal om de kleine motoriek te oefenen. De basisschool vraagt veel van deze vaardigheden en uw kind leert ze op een speelse wijze.

Observeren

De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen op de groep continue. Waar speelt hij mee? Maakt hij contact met andere kinderen? Vindt hij het leuk of juist moeilijk om iets in de kring te vertellen? Bovenstaande ontwikkelingsgebieden worden in kaart gebracht. Twee keer per jaar noteren de pedagogisch medewerkers deze observatie in het KIJK!-systeem. Zo krijgen ze een goed overzicht van de ontwikkeling en groei van ieder kind.
Lees meer over KIJK! >>

Rijke speelomgeving

Uw kind krijgt geen lesjes aangeboden, maar krijgt de ruimte om te spelen in de verschillende hoeken. Uw peuter speelt in de huis-, bouw- of leeshoek, aan tafel of op kleden op de grond. Uw zoon of dochter puzzelt, speelt met blokken of doet een spelletje. Er is materiaal voor ontdekactiviteiten en we zorgen dat uw kind buiten kan spelen. Wij bieden uw kind daarmee een rijke speel- en leeromgeving.

Meer informatie

Danielle Verwayen

Werkbegeleider

06 - 41 87 92 21
d.verwayen@spelenderwijsutrecht.nl

Leonie van Maurik

Werkbegeleider

Tel. 06 - 14 38 02 03
l.vanmaurik@spelenderwijsutrecht.nl


  

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht