Kleuterextra

KleuterExtra

De kleutertijd is een periode waarin kinderen een enorme ontwikkeling doormaken. Soms maken leerkracht(en) en/of ouder(s) zich zorgen over de ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld over het samenspelen, de concentratie, het zelfvertrouwen, teruggetrokken gedrag of de omgang met regels. In dat geval kunnen de leerkracht(en) en intern begeleider een kleuter aanmelden bij KleuterExtra.
 
KleuterExtra is een initiatief vanuit de gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, Spelenderwijs Utrecht en het samenwerkingsverband PO. KleuterExtra biedt een ondersteuning voor kleuters die naast het dagelijkse onderwijs wat extra hulp nodig hebben bij het functioneren in de klas en/of het volgen van het lesprogramma.

Een extra steuntje in de rug zorgt ervoor dat kleuters weer meekomen in de klas!

De verwachting is dat de kleuter, met inzet van KleuterExtra, een extra zetje in de rug krijgt, waardoor hij/zij weer gemakkelijker mee kan komen in de klas.
 

Werkwijze van KleuterExtra

Allereerst komt de medewerker van KleuterExtra op school langs voor intakegesprekken met leerkracht(en), intern begeleider en ouder(s). Vervolgens zal er in de klas gekeken worden hoe het met het kind gaat en worden er verschillende taakjes met het kind gedaan om te kijken waar hij/zij goed in is en wat hij/zij nog moeilijk vindt. Deze informatie wordt door de medewerker van KleuterExtra gerapporteerd in een verslag en besproken tijdens een tussentijds gesprek met ouder(s), leerkracht(en) en intern begeleider. In dit gesprek wordt tevens uitgesproken of, en eventueel welke ondersteuning nodig is en worden er adviezen gegeven aan ouders en leerkracht(en) om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Indien er geen ondersteuning nodig blijkt te zijn, wordt het KleuterExtra traject na het tussentijdse gesprek afgesloten. Wanneer er wel ondersteuning wordt geboden, zal er na de ondersteuningsperiode een afrondingsgesprek met ouder(s), leerkracht(en) en intern begeleider plaatsvinden. Een traject met ondersteuning duurt ongeveer 15 weken, een traject zonder ondersteuning zal ongeveer 9 weken duren.
 
Voor meer informatie over KleuterExtra verwijzen wij u graag naar onze informatiefolder voor intern begeleiders en leerkrachten en ouders. Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de coördinator van KleuterExtra, via kleuterextra@spelenderwijsutrecht.nl. 
 

Aanmeldingdprocedure

 

Intern begeleiders van scholen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht Passend Onderwijs kunnen leerlingen aanmelden bij KleuterExtra. Vanaf 7 januari 2018 gaat een aanvraag voor een traject van KleuterExtra via Onderwijs Transparant (OT-1Loket). Iedere school heeft hiervoor van het Samenwerkingsverband een inlogcode gekregen. Om een aanvraag te doen voor een traject van KleuterExtra dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

  Actie Via menupunt
Stap 1 Leerlingdossier aanmaken, indien leerling nog niet bekend is in OT  Leerling invoeren
Stap 2  Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor consult.  Leeringen
Stap 3  Het traject KleuterExtra aanvragen. Als onderwerp van de hulpvraag kiest u hier ‘Traject KleuterExtra’  Consult

  
Bij een aanvraag van KleuterExtra dienen de volgende documenten als bijlage meegestuurd te worden:

  • Het aanmeldingsformulier van KleuterExtra (beschikbaar gesteld via de mail, voor nadere informatie hierover of het opnieuw opvragen van de formulieren kunt u contact opnemen met kleuterextra@spelenderwijsutrecht.nl).
  • Aanvullende informatie waaruit blijkt wat er geprobeerd is om de leerling op school te ondersteunen (bijv. handelingsplannen, observatieverslagen, onderzoeksverslagen (intelligentie, fysiotherapie, logopedie, psychologisch onderzoek), gespreksrapportages, gegevens uit leerlingvolgsysteem, of wat verder nog van belang is voor de onderbouwing van de concretisering van de hulpvraag).

Enkele aandachtspunten:

  • Ouders (die de voogdij hebben) dienen op de hoogte te zijn van de aanmelding bij KleuterExtra en toestemming te hebben gegeven voor een aanmelding. Toestemming voor het uitvoeren van het traject is geen noodzakelijke voorwaarde, dat wordt tijdens de eventuele opstart van het traject met ouders besproken.
  • Intern begeleiders ontvangen (indien gegevens compleet zijn ingediend) per e-mail nadere informatie over de verdere voortgang van het traject.
 
 
 

 

Meer informatie ...

Noortje Pasman

Coördinator Kleuter Extra

Tel. 06 - 13 13 38 09
n.pasman@spelenderwijsutrecht.nl

Rachelle Trugg

Coördinator Kleuter Extra

06 - 13 13 38 09
r.trugg@spelenderwijsutrecht.nl


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht