Vakkundige Medewerkers

Vakkundige medewerkers

Bij Spelenderwijs Utrecht werken bijna 300 medewerkers. Het grootste deel van deze medewerkers is binnen een peutercentrumteam werkzaam in de uitvoering. Zij worden daarin ondersteund door staf- en administratieve medewerkers.

Management

De directeur ontwikkelt  samen met het management en staf beleid, bewaakt de uitvoering daarvan en draagt zorg voor de grote lijn. De manager is verantwoordelijk voor een goede dagelijkse gang van zaken op het peutercentrum.
 

     
 

Vakkundige medewerkers

Ruim de helft van onze pedagogisch medewerkers heeft een HBO diploma.

Alle pedagogisch medewerkers zijn getraind in Kinder-EHBO.

Onze pedagogisch medewerkers beheersen de nederlandse taal op het wettelijke niveau (3F/2F).

Medewerkers volgen regelmatig (bij)scholing op gebied van o.a. handelings- en opbrengstgericht werken, VVE-programma’s, dialoog met ouders en vreedzaam werken.
 
     

Pedagogisch Medewerkers

De pedagogisch medewerker heeft het dagelijkse contact met de ouders en kinderen. Zij zorgt ervoor dat uw kind begeleid leert spelen, waardoor het spel zich kan verdiepen en er een grotere betrokkenheid ontstaat. Onze medewerkers zijn expert op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen en stimuleren uw peuter optimaal in de ontwikkeling door middel van spel en betekenisvolle activiteiten. De aanpak en vaardigheden van onze pedagogisch medewerkers maken het verschil: zij bepalen de kwaliteit van ons educatieve aanbod. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht naar de effectiviteit van de voorschoolse educatie. 

Onze pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in vaste groepen. Hierdoor zijn zij voor uw kind vertrouwde gezichten en kunnen zij met u een goede band opbouwen. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker zorgt Spelenderwijs Utrecht voor een vervangende gediplomeerde pedagogisch medewerker. 

U vindt de namen van onze pedagogisch medewerkers bij het peutercentrum waar ze werkzaam zijn.

Pedagogische coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers

De pedagogisch medewerkers worden ondersteund en gecoacht door de werkbegeleider, zorgconsulent en manager. De inhoud van deze drie functies komt overeen met de functie van pedagogisch beleidsmedewerker / coach zoals beschreven in de wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK). In totaal besteden wij hier meer tijd aan dan wettelijk voorgeschreven in de wet IKK. 

Naast deze ondersteuning heeft Spelenderwijs een projectmanager Educatieve Kwaliteit en Innovatie, die speciaal is aangesteld om de educatieve kwaliteit te verhogen. Dit gebeurt door middel van het verspreiden van kennis en het verbeteren van de pedagogische processen. 

Ook heeft Spelenderwijs een beleidsmedewerker Kwaliteit, die alle wettelijke veranderingen introduceert in de organisatie en daarvoor met input van anderen beleidsdocumenten schrijft en verspreidt.

De werkbegeleider

De werkbegeleider ondersteunt en begeleidt de pedagogisch medewerker bij het pedagogisch en didactisch handelen. Zij geeft vakinhoudelijke begeleiding en brengt samen met de pedagogisch medewerker het pedagogisch handelen op hoger niveau.
U vindt de naam van de verantwoordelijke werkbegeleider bij uw peutercentrum. 

De zorgconsulent

De zorgconsulent volgt samen met de pedagogisch medewerker de ontwikkeling van alle kinderen op de groep. Zij is daarom regelmatig op de groep aanwezig. Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen. De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. De zorgconsulent observeert regelmatig in alle groepen. Meer leest u bij Observatie en Zorg. U vindt de naam van de verantwoordelijke zorgconsulent bij uw peutercentrum.

PeuterPlus!

De medewerkers van PeuterPlus! coördineren voor peuters die dit nodig hebben individueel extra aandacht.

Bedrijfsbureau en planning

De medewerkers van het team planning verwerken inschrijvingen en plaatsen kinderen. Zij zijn voor ouders het eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen over dagen en contracten.
De afdeling planning is als volgt bereikbaar:

De administratieve  medewerkers verzorgen de financiële en personeelsadministratie. 
Debiteurenbeheer is als volgt bereikbaar:

Beleidsmedewerkers

De beleidsmedewerkers ondersteunen de organisatie op een breed gebied. Zij adviseren over beleid en zien toe op de naleving hiervan. Onderwerpen zijn onder andere communicatie, informatiebeleid, kwaliteit, P&O, facilitaire zaken, ICT en training.


 

Stagiaires en vrijwilligers

Soms zijn er stagiaires of vrijwilligers op de groep aanwezig. Deze doen onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker ondersteunend werk. Iedereen die tijdens openingstijden vaker aanwezig is in de groep, beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

U wordt altijd geïnformeerd over de inzet van stagiaires en vrijwilligers. 

Vakkundige medewerkers 2

Copyright 2021