Privacyverklaring

  Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we daar mee omgaan.

  Ons privacybeleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van Kind & Co Ludens. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u een overeenkomst met ons aan, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en geeft u aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

  Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

  Kind & Co Ludens respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen en medewerkers en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om kinderopvang te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

  Dienstverlening en bedrijfsvoering

  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt  om onze relatie met u vast te leggen, met u te communiceren, de opvang te kunnen verzorgen  en om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Ook zijn er gegevens nodig voor facturatie en incasso en voor de Belastingdienst ter vaststelling van de Kinderopvangtoeslag.

  Communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden, aan uw verzoeken te voldoen of om te handelen als een situatie daar om vraagt.

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van “cookies”  om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om te bekijken waar uw belangstelling naar uitgaat, zodat we onze dienstverlening daar beter op af kunnen stemmen.

  Gegevens uitwisseling met derden

  Uw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien u ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor  inspectiedoeleinden, aan de GGD. Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, de school of een zorgverlener.

  Inzagerecht en wijziging van persoonsgegevens

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht om gegevens te kunnen inzien of te kunnen wijzigen. Op uw verzoek zullen wij u informeren over de persoonsgegevens waarover wij beschikken, de herkomst ervan en waarom wij deze gegevens verwerken. Wij zullen ook vermelden aan welke derde partij uw gegevens zijn verstrekt.

  Indien blijkt dat uw gegevens niet juist of volledig zijn, zullen wij dat op uw verzoek wijzigen. Indien u van mening bent dat wij beschikken over gegevens die wij niet nodig hebben, dan zullen wij die verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor onze dienstverlening of vanwege een wettelijke grondslag.

  Kind & Co Ludens zal binnen de wettelijke termijn van 4 weken reageren op uw verzoek tot inzag of verwijdering van gegevens.

  Bewaartermijnen

  Kind & Co Ludens bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens een termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

  Vragen en feedback

  We toetsen onze manier van werken regelmatig aan deze Privacyverklaring. Mocht u daar vragen over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op. Kind & Co Ludens, Kroonslag 2, 3991 TW Houten  tel. 030 695 84 69privacy@kmnkindenco.nl

  Mocht u van mening zijn dat wij, ondanks alle getroffen maatregelen, niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Klachtenbehandelaar Kind & Co Ludens, Postbus 250 3430 AG  Nieuwegein tel. (030) 695 84 69, Email: klacht@kmnkindenco.nl

  Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , tel.0900-2001201

  Copyright 2024