Kijk

Observeren - KIJK!

De pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs observeren de kinderen op de groep continue. Waar speelt hij mee? Maakt hij contact met andere kinderen? Vindt hij het leuk of juist moeilijk om iets in de kring te vertellen? We kijken naar verschillende dingen zoals: taal, spel, bewegen en omgaan met andere kinderen. We kijken of het kind zich ontwikkelt als de meeste kinderen van die leeftijd. Als dat niet zo is, dan kijken we hoe we hem extra kunnen stimuleren of helpen.

Twee keer per jaar noteren de pedagogisch medewerkers deze observatie in het KIJK!-systeem. Zo krijgen we een goed overzicht van de ontwikkeling en groei van ieder kind.

Waar wordt een kind op geobserveerd?

Met KIJK! observeert de pedagogisch medewerker een kind op verschillende gebieden. Er wordt gericht gekeken naar:

 • Basiskenmerken
  Als een kind lekker in zin vel zit, ontwikkelt hij zich vlot en goed. Hij vindt nieuwe dingen interessant en vindt het een uitdaging om spelenderwijs te ontdekken en te ervaren.
 • Betrokkenheid
  Betrokkenheid zegt iets of een kind geboeid is. Een kind dat betrokken is, ontwikkelt zich. 
 • Omgaan met zichzelf / zelfbeeld
  Is het kind zich bewust van zijn eigen bestaan? Kennis die het kind van zichzelf heeft zoals uiterlijke kenmerken, gevoelens en eigenschappen.
 • Relatie met anderen
  Hoe gaat een kind met anderen om? Hoe zijn de vaardigheden contact zoeken, samen spelen en vriendjes maken?
 • Zelfredzaamheid / taakgerichtheid
  Hoe zelfstandig is het kind? Kan hij op eigen kracht een taakje doen?
 • Spelontwikkeling
  Kan een kind alleen of samen met anderen met fantasie spelen? Kan hij zich verplaatsen in de rol van de ander? Begrijpt hij de spelregels?
 • Spraak- en taalontwikkeling
  Hoe is de woordenschat, maakt het kind al langere zinnen, begrijpt het kind wat de pedagogisch medewerker vertelt?  Hoe is de uitspraak en de zinsbouw?
 • Grote motoriek
  Bewegingen met het hele lichaam zoals lopen, klimmen, springen, vangen en gooien.
 • Kleine motoriek
  Activiteiten die uitgevoerd worden met de vingers, handen, armen en ogen. Voorbeelden van de kleine motoriek zijn: bouwen, tekenen, vouwen, knippen en een potlood vasthouden.
 • Tekenontwikkeling
  Hoe tekent het kind bekende voorwerpen als dieren, huizen en mensen (poppetjes)?
 • Cognitieve ontwikkeling / logisch denken
  Vergelijken van hoeveelheden: voorwerpen in groepjes verdelen en ordenen.
 • Geletterdheid
  Interesse in voorlezen, verhalen en prentenboeken. Maar ook zelf een boekje willen kiezen en een bladzijde om kunnen slaan.
 • Gecijferdheid
  Verschillende manieren van hardop tellen en tellen van hoeveelheden.  

Als bovenstaande lijnen ingevuld zijn, hebben we informatie of een kind extra begeleiding nodig heeft of juist extra uitdaging op bepaalde gebieden.

Wat is het doel van KIJK!?

Het doel van KIJK! is een beeld krijgen van hoe kinderen zich ontwikkelen. De observatie is altijd in de relatie tot de leeftijd. Een kind van bijna 4 jaar beheerst doorgaans meer vaardigheden dan een kind van 2,5 jaar.

KIJK! kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, namelijk:

 • Zicht hebben op hoe de ontwikkeling verloopt. Een kind wordt steeds met zichzelf vergeleken en zo zie je welke vorderingen hij maakt.
 • Signalering: is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand? Dit kan door de ontwikkeling van het kind te vergelijken met de gebruikelijke ontwikkeling op een bepaalde leeftijd.
 • Kiezen van activiteiten: op basis van de gegevens bepaalt een pedagogisch medewerker welke activiteiten ze het kind aanbiedt. Zo wordt het kind gestimuleerd een nieuwe stap in zijn ontwikkeling te maken.
 • KIJK! wordt gebruikt in het kader van de doorgaande lijn van het peutercentrum naar de basisschool. De leerkracht van groep 1 krijgt zo een goed beeld van de ontwikkeling van het kind.

Hoe vaak observeren we de kinderen?

De observatie is een constant proces. De pedagogisch medewerker verzamelt en noteert wat ze ziet bij een kind. In april en november worden de bevindingen in het KIJK!-systeem geregistreerd. Als een kind met 2,5 jaar start bij Spelenderwijs, en hij blijft tot hij naar de basisschool gaat, dan wordt de observatie drie keer geregistreerd. 

Worden ouders op de hoogte gebracht van de observaties?

Na de registratiemomenten (in april en november), zijn er gesprekken over de ontwikkeling van het kind aan de hand van KIJK!. Pedagogisch medewerkers en ouders gaan in gesprek over het kind. Hoe gaat het op de groep en hoe gaat het thuis? Er kunnen adviezen en tips uitgewisseld worden.

Meer informatie

Annet Bos Web

Annette Bos - Wolf

Zorgconsulent

Tel. 06 - 48 26 47 98
a.bos@spelenderwijsutrecht.nl

Copyright 2021