Werkwijze

Werkwijze van PeuterPlus!

Nadat een peuter is aangemeld voor PeuterPlus! volgt een traject van ongeveer 13 weken. In de eerste fase wordt het functioneren van de peuter heel specifiek in kaart gebracht. De tweede fase is de ondersteuningsfase en bestaat uit de individuele ondersteuning aan de peuter en ondersteuning van de pedagogisch medewerker op de groep.

Startgesprekken

Een traject van PeuterPlus! begint met startgesprekken met het ondersteuningsteam en met de ouders. Het ondersteuningsteam bestaat uit de zorgconsulent, pedagogisch medewerkers en de medewerker van PeuterPlus! Er wordt gesproken over het functioneren van het kind op de groep. Vooral het gesprek met de ouders is belangrijk omdat zij kunnen vertellen hoe het kind thuis functioneert en hoe de ontwikkeling tot dan toe is verlopen.

Goed kijken

Na de startgesprekken komt de medewerker van PeuterPlus! een aantal dagdelen naar de locatie. Vanuit het handelingsgericht werken wordt dan eerst gekeken hoe het met de peuter gaat.

Taakjes

Om nog specifieker de mogelijkheden en moeilijkheden van de peuter in kaart te kunnen brengen, worden een aantal taakjes gedaan met het kind. PeuterPlus! werkt middels handelingsgerichte diagnostiek, wat betekent dat alleen taakjes gedaan worden welke meer inzicht geven in het functioneren van deze individuele peuter. Aan de pedagogisch medewerkers wordt gevraagd één of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Verslag en Tussentijdse gesprekken

Alle tot dan toe verzamelde gegevens worden samengenomen en beschreven in een verslag, waarin de aandacht gericht is op de sterke kanten en de stimuleringsgebieden van het kind. PeuterPlus! beschrijft wat de peuter al goed kan, wat hij/zij nog moeilijk vindt, waar PeuterPlus! nog mee kan helpen en wat de peuter nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De sterke kanten worden meegenomen in het plan van aanpak en de manier waarop de ondersteuning zal worden vorm gegeven. Dit verslag wordt met de ouders en met het ondersteuningsteam besproken. Ook wordt besproken welke vorm van ondersteuning aansluit bij het functioneren van het kind.

Individuele ondersteuning

De PeuterPlus! medewerker komt ongeveer twaalf keer voor individuele ondersteuning van de peuter op de groep. Er zijn verschillende ondersteuningsvormen  en voor welke ondersteuning gekozen wordt, hangt af van wat de peuter nog moeilijk vindt.

Adviezen aan pedagogisch medewerkers

Met de pedagogisch medewerker worden handelingsadviezen voor op de groep besproken, waarna een ondersteuningsplan wordt opgesteld.

Adviezen voor ouders

Ook wordt aan ouders tips gegeven hoe ze thuis het beste met de moeilijkheden van hun peuter om kunnen gaan en wat de peuter nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

Afronding van PeuterPlus!

Na de ondersteuning gaat PeuterPlus! opnieuw met de ouders en met het ondersteuningsteam in gesprek over wat de peuter heeft geleerd en hoe het nu, na PeuterPlus!, met de peuter gaat. Met dit eindgesprek wordt PeuterPlus! afgerond.
Soms heeft een peuter nog wat extra ondersteuning nodig. PeuterPlus! bespreekt dan met de zorgconsulent en met de ouders wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

« Terug

Copyright 2021